ลดต้นทุนให้กับองค์กรด้วย Digital Signature

ลดต้นทุนให้กับองค์กรด้วย Digital Signature             ในสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปจากสังคม ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อรับมือจากผลกระทบของไวรัสดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นรายได้ขององค์กรที่ต้องลดลงไปจากการบริโภคที่น้อยลงของลูกค้า บุคลากรขององค์กรที่อาจติดเชื้อไวรัส โควิด-19 หรืออาจลุกลามไปถึงการที่บุคลากรนำเชื้อไวรัสเข้ามาแพร่กระจายในองค์กร ซึ่งในจุดนี้จะส่งเสียต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะอาจทำให้องค์กรต้องหยุดการดำเนินงานเลยทีเดียว New Normal รูปแบบการทำงานแบบใหม่ที่ต้องทำให้เป็นเรื่องธรรมดา             ทางออกของหลายๆองค์กรคือการนำรูปแบบการใช้ชีวิตแบบ New Normal เข้ามาปรับใช้ในองค์กร ทำให้เกิดการทำงานในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนมาใช้การประชุมออนไลน์ การปรับรูปแบบการทำงานของพนักงานให้ทำงานที่บ้านแบบมีประสิทธิภาพ และการนำเอาเทคโนโลยี Digital

Read More
Leave a comment

ขับเคลื่อนองค์กรให้นำหน้าคู่แข่งด้วย Digital Signature

ขับเคลื่อนองค์กรให้นำหน้าคู่แข่งด้วย Digital Signature ภาพจาก www.pixabay.com   Digital Signature เป็นเทคโนโลยีในการลงลายมือชื่อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) ที่ระบุตัวบุคคล หรือองค์กรผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่อ ซึ่งในปัจจุบันหลายๆองค์กรได้มีการนำ Digital Signature เข้ามาใช้ในองค์กรมากขึ้น และด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 Digital Signature จึงเป็นตัวเร่งในการเป็นเครื่องมือที่องค์กรจำเป็นต้องมีเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในองค์กร โดยคำว่า Digital Signature นั้น กระทรวงดิจิทัลได้ให้ความหมายว่า Digital Signature คือ

Read More
Leave a comment
6 Software WFH เด็ดๆ ทำงานที่บ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

SOFTWARE WFH

6 Software WFH เด็ดๆ ทำงานที่บ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ   Fusion Solution ได้รวบรวม 6 Software WFH เด็ดๆ ทำงานที่บ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ที่องค์กรของคุณควรเลือกใช้ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในยุคโควิด 19 นี้ SharePoint เริ่มที่ตัวแรก SharePoint Online คือ Software ที่เป็นระบบแบบพร้อมใช้งาน มีอยู่ใน Microsoft 365 สามารถใช้งานได้ง่ายมาก

Read More
Leave a comment

ความเชื่อถือ E-SIGNATURE

ความเชื่อถือ E-SIGNATURE ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได้ให้นิยามของลายเซ็นดิจิทัลว่า หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใด ที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น เช่น การสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยี Public Key Infrastructure (KPI) ซึ่งใช้หลักการเข้ารหัส/ถอดรหัส (Encryption) โดยผู้สร้างลายมือชื่อจะนำข้อมูลของตนไปแปลงให้อยู่ ในรูปแบบข้อความเข้ารหัส และหากคู่สัญญาอีกฝ่ายจะเข้าถึงข้อความดังกล่าว ก็จำเป็นต้องถอดรหัสด้วยกุญแจคู่รหัสเช่นกัน ดังนั้น e-Signature คือ การใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครื่องยืนยันตัวตนของบุคคลในรูปแบบดิจิทัล

Read More
Leave a comment