สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีจาก Here Platform Leave a comment

here platform หนึ่งในแพลทฟอร์มที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีแผนที่และข้อมูลที่ทันสมัยของ here.com ซึ่งแต่ก่อนที่จะมาเป็น here.com นั้น จะใช้ชื่อว่า heremap ถูกพัฒนาโดยบริษัท Nokia ซึ่งจะเน้นการให้บริการแผนที่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นหลัก แต่ในปัจจุบัน here.com ได้พัฒนาตนเองเป็นการให้บริการด้านเทคโนโลยีแผนที่และข้อมูลให้กับองค์กรโดยเฉพาะ

here platform มีจุดเด่นในด้านเทคโนโลยีการให้บริการแผนที่ ที่มีความหลากหลายของเครืองมือที่ตรงกับความต้องการขององค์กร ซึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจของ here platform มีดังนี้

  • Visualize your location data with our simple tools

ภาพจาก here.com

Visualize your location data with our simple tools เป็นเทคโนโลยีในการจำลองตำแหน่งข้อมูลบนแผนที่ของผู้ใช้งานด้วยเครื่องมือพื้นฐาน โดยผู้ใช้งานสามารถเขียนคำสั่งหรือป้อนข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลองตำแหน่งของจุดต่างๆลงในแผนที่ตามที่ต้องกา ซึ่งจะเหมาะกับการวางแผนการตั้งจุดกระจายสินค้า หรือจุดที่อยู่ของลูกค้าแล้วนำมาคำนวณหาเวลา และค่าใช้จ่ายที่จะถูกใช้ไป

 

  • Discover patterns and trends from transformed data

ภาพจาก here.com

Discover patterns and trends from transformed data เทคโนโลยีการจำลองหาแนวโน้มของข้อมูลในอนาคตบนแผนที่ เป็นอีกเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับองค์กร เนื่องจากจะเป็นการจำลองข้อมูลในอนาคตจากข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือจุดบกพร่องที่จะเกิดในอนาคตได้อย่างแม่นยำ

  • Build location-enabled web and mobile applications with location services

ภาพจาก here.com

Build location-enabled web and mobile applications with location services เทคโนโลยีในการสร้างเว็บและแอพพลิเคชั่นที่รองรับการระบุตำแหน่ง โดยเทคโนโลยีนี้จะใช้เทคโนโลยีการคำนวนบนแผนที่มาสร้างแอพพลิเคชั่นหรือเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้บริการลูกค้า หรือวางแผนการดำเนินงานขององค์กร

  • Develop customizable and scalable location-based services

ภาพจาก here.com

Develop customizable and scalable location-based services บริการพัฒนาตามการปรับแต่งและการปรับขนาดของข้อมูลในอนาคตหรือกล่าวโดยสรุปคือเทคโนโลยีบริการการเพิ่มข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่ here map ซึ่งเป็นบริการที่จะช่วยองค์กรนำข้อมูลเข้ามาพัฒนาในระบบแผนที่ เพื่อรองรับการเพิ่มข้อมูลตามที่องค์กรต้องการในอนาคต

  • Build a digital twin using our mapmaking technology

ภาพจาก here.com

Build a digital twin using our mapmaking technology เทคโนโลยีการสร้างแผนที่จากแผนที่เดิมขององค์กรเพื่อใช้บริการลูกค้าโดยที่แผนที่เดิมขององค์กรยังอยู่ในสถานะเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเวลาที่องค์กรจะต้องเสียไปในการสร้างแผนที่ใหม่ขึ้นมา

  • Source, exchange or monetize location-centric products

ภาพจาก here.com

Source, exchange or monetize location-centric products การสร้างรายได้ให้กับองค์ด้วยการแบ่งปันข้อมูล สิทธิ์การใช้งานและแก้ไขแผนที่โดยที่ข้อมูลหลักไม่มีการเสียหาย ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่องค์กรจะได้รายได้จากแผนที่ที่สร้างขึ้นมา

จากเทคโนโลยีที่กล่าวมานั้น ทำให้เห็นได้ว่า here.com ให้บริการเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับองค์กรในปัจจุบันที่ต้องใช้งานแผนที่ หรือการคำนวณอื่นๆที่ต้องนำข้อมูลบนแผนที่มาคำนวณ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายองค์กรที่นำเทคโนโลยีการสร้างแผนที่อัจฉริยะของ here.com มาพัฒนาเป็นเครื่องมือของตนเอง เพื่อช่วยให้ธุรกิจขององค์กรสามารถก้าวไปสู่องค์กรแห่งอนาคตได้ก่อนคู่แข่ง

อ้างอิง www.here.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *