Knowledge Management มีประโยชน์อย่างไร Leave a comment

Knowledge Management คือ ?

Knowledge Management คือ การบริหารจัดการความรู้ที่ได้จากการสร้าง, คิดค้น, แลกเปลี่ยน, รวบรวม, จัดระเบียบ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ทั้งจากตำรา และการถ่ายทอดจากตัวบุคคลมาบูรณาการเป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้, ปัญญา และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กรต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดการองค์ความรู้ประกอบไปด้วย ชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะสร้าง แสดง แจกแจง และกระจายความรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้และเรียนรู้ภายในองค์กร จนกระทั่งนำไปสู่การพัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่ส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประเภทของความรู้

ความรู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง(รูปธรรม) – เป็นความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลจนเป็นหลักการทั่วไป สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาเป็นการบันทึกแบบลายลักษณ์อักษร ตำรา ทฤษฎี หนังสือหรือคู่มือต่างๆ
 2. Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน(นามธรรม) – เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ยากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดและลายลักษณ์อักษร แต่สามารถพัฒนาและแบ่งบันกันได้ ก่อให้ความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น การคิดวิเคราะห์ งานฝีมือ หรือทักษะในงานเฉพาะด้านต่างๆ เป็นต้น

ผลของ Knowledge Management

 • ผลผลิต : มีการปรับเปลี่ยน พัฒนาผลผลิตให้ดีขึ้น และได้นวัตกรรมใหม่ๆ
 • บุคลากร : มีการเรียนรู้ และพัฒนาเป็นบุคลากรที่มีทักษะ
 • ความรู้ในองค์กร : มีการจัดระเบียบรวบรวมอย่างเป็นระบบ พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
 • องค์กร : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง พร้อมสู่ การแข่งขันและปรับตัวเพื่อความอยู่รอดอยู่เสมอ

ประโยชน์ของ Knowledge Management

 1. ป้องกันความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลเกิดการสูญหาย หากมีบุคลากรลาออก เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต เพราะย่อมก่อให้เกิดผลกระทบกับงาน และองค์กรเป็นอย่างมาก
 2. ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอดขององค์กร
 3. เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาและเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงฝีมือของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 4. ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน ประหยัดเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการทำงานได้มากกว่า
 5. ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ค้นคว้า แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ยอมรับฟังความคิดเห็น และถ่ายทอดความรู้กันซึ่งกันและกันภายในองค์กร เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 6. ช่วยสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรด้วย
 7. ทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ภายในองค์กร สามารถเรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
 8. เพิ่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และต่อยอดความรู้เดิม จนสร้างเป็นชิ้นงาน, ผลงาน, สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร
 9. ได้เรียนรู้ความผิดพลาดของคนอื่นซึ่งเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อเรียนรู้ ป้องกัน ต่อยอด และหาวิธีแก้ไขใหม่ๆที่ดีกว่า ยั่งยืนกว่า
 10. ช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีแหล่งการเรียนรู้ ศึกษา และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
 11. เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลผลิต หรือสินค้าขององค์กร
 12. ทุกคนในองค์กรมีสิทธิ์ในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน

“จะดีแค่ไหน ถ้าเรามี Tools สำหรับ Knowledge Management?”

ที่มา :

Product :

Seed

บทความที่เกี่ยวข้อง :

เริ่มจัดการความรู้จากอะไร
ความรู้ในหน่วยงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *