ขับเคลื่อนองค์กรให้นำหน้าคู่แข่งด้วย Digital Signature Leave a comment

ขับเคลื่อนองค์กรให้นำหน้าคู่แข่งด้วย Digital Signature

ภาพจาก www.pixabay.com

 

Digital Signature เป็นเทคโนโลยีในการลงลายมือชื่อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) ที่ระบุตัวบุคคล หรือองค์กรผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่อ ซึ่งในปัจจุบันหลายๆองค์กรได้มีการนำ Digital Signature เข้ามาใช้ในองค์กรมากขึ้น และด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 Digital Signature จึงเป็นตัวเร่งในการเป็นเครื่องมือที่องค์กรจำเป็นต้องมีเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในองค์กร โดยคำว่า Digital Signature นั้น กระทรวงดิจิทัลได้ให้ความหมายว่า Digital Signature คือ “ลายมือชื่อที่ได้จากกระบวนการเข้ารหัสลับ ซึ่งช่วยให้สามารถยืนยันตัวเจ้าของลายมือชื่อและตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของข้อความและลายมือชื่อได้ รวมถึงการทำให้เจ้าของลายมือชื่อไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดจากข้อความที่ตนเองได้แสดงเจตนาในการลงลายมือชื่อได้

 

Digital Signature เหมาะกับธุรกิจอะไรบ้าง

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเกือบทุกธุรกิจนั้น Digital Signature ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจโลจิสติก การขายสินค้า การให้บริการ การรักษา การศึกษา จนไปถึงองค์กรของรัฐ ที่นำกระบวนการ Digital Signature มาใช้ในองค์กร เพราะพื้นฐานเบื้องต้นของ Digital Signature ก็คือการลงลายมือชื่อเพื่ออนุมุติ รับทราบ ทำสัญญา หรืออื่นๆ ที่จะเปลี่ยนจากช่องทางที่เป็นกระดาษเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง

 

ข้อดีของ Digital Signature กับองค์กรธุรกิจ

  • ลดการใช้กระดาษในองค์กร
  • ลดเวลาในการจัดส่งเอกสารภายในและภายนอก
  • ลดต้นทุนของธุรกิจทั้งต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนเลา
  • เพิ่มความปลอดภัยให้กับเอกสาร
  • สามารถยืนยันตัวตนผู้เซ็นได้อย่างชัดเจน
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

จากข้อดีของ Digital Signature จะเห็นว่านอกจากการลดต้นทุนทางด้านการใช้กระดาษแล้ว จะเห็นว่าข้อดีอีกหลายๆข้อจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านธุรกิจให้กับองค์กรได้เป็นอย่างมาก

ทั้งในเรื่องของความเร็วในการติดต่อ อนุมัติคำสั่งที่ไม่ต้องรอการเดินเอกสาร หรือรอให้ผู้มีอำนาจลงนาม การเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจด้วยความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยความสามารถเหล่านี้ จะเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจนำหน้าคู่แข่งได้ไม่ยาก

 

ผลลัพธิ์ของการใช้ Digital Signature เข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจ

มีหลายองค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Digital Signature เช่น SCG Packaging , Kiatnakin bank , BRF Logistics , WCA Ltd. ซึ่งองค์กรเหล่านี้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การลดต้นทุน การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือของข้อมูล จึงทำให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลอย่างแท้จริง

Digital Signature เป็นหนึ่งในเป้าหมายของโครงการ Digital Governance ของสำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอ็ตด้า (ETDA) ที่จะให้ทุกภาคส่วนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อนกลไกการทำงานอย่างเต็มที่ ทำให้เห็นว่าภาครัฐสนับสนุนการนำ Digital Signature เข้ามาใช้ในองค์กรและธุรกิจอย่างจริงจัง ซึ่งภาคองค์กรธุรกิจก็ต้องปรับตัวตามทิศทางนโยบายของภาครัฐให้ทัน เพื่อให้ธุรกิจก้าวทันคู่แข่งอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *