GPS กับ Jarviz Leave a comment

ระบบ GPS กับ Jarviz

ในสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 กับการทำงานแบบ Work from Home ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิต และการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ระบบ GPS ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดำเนินชีวิต และการทำงานสะดวกยิ่งขึ้น

GPS คืออะไร ?

GPS ย่อมาจาก Global Positioning System คือ “ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก” โดยอาศัยการรับสัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกไปยังเครื่องรับสัญญาณ GPS บนพื้นโลก ซึ่งสามารถคำนวณความเร็วและทิศทางแล้วนำมาใช้งานร่วมกับโปรแกรมแผนที่ เพื่อใช้ในการนำทางหรือติดตาม

GPS ประกอบไปด้วยดาวเทียมจำนวน 24 ดวง ที่โคจรรอบโลกวันละ 2 ครั้ง หรือรอบละ 12 ชั่วโมง แต่ละดวงมีระยะห่างเท่าๆกัน ทําให้สามารถนําข้อมูลการรับสัญญาณ GPS ไปคํานวณหาตําแหน่งและความสูงได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในทุกสภาพอากาศและทุกแห่งบนพื้นผิวโลก ทำให้ระบบนี้สามารถบอกพิกัดและตำแหน่งจุดที่อยู่ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งความแม่นยำของการระบุตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องรับสัญญาณด้วย

GPS เป็นแนวคิดที่ถูกคิดค้น และพัฒนาระบบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้งานด้านทางทหาร ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากในปัจจุบันต้นทุนการผลิตเครื่องรับสัญญาณ GPS มีราคาถูกลง ทำให้ทุกภาคส่วนและทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าใช้งาน และมีไว้ในครอบครองได้ง่ายขึ้นอย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ สมาร์ทโฟน ที่ได้มีการฝังตัวรับสัญญาณ GPS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเราในชีวิตประจำวัน

GPS Tracking คืออะไร ?

GPS tracking คือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบุตำแหน่งวัตถุผ่านระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) สำหรับติดตามตัวบุคคล หรือติดตามยานพาหนะสามารถเรียกอีกอย่างว่า  GPS Tracker จะใช้ในการติดตามตรวจสอบเส้นทางเดินทาง โดยเทคโนโลยี GPS tracking นี้สามารถระบุได้ครอบคลุมถึงพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด, ลองจิจูด, ความเร็วบนภาคพื้น, ทิศทาง และเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆ ที่เราติดตามอยู่ได้ผ่านการแสดงผลบนแผนที่

GPS tracking เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในหลายอาชีพ และหลายหน่วยงาน เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าต่างๆ, พนักงานขายที่ต้องออกไปนอกสถานที่ เป็นต้น สำหรับการใช้ระบบการติดตามตำแหน่งบุคคล, รถยนต์ หรือยานพาหนะ ซึ่งระบบติดตามยานพาหนะทั่วไปประกอบด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุ หรือสัญญาณโทรศัพท์, อุปกรณ์รับสัญญาณ GPS รวมทั้งเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณ GPS โดยระบบเน็ตเวิร์คจะเชื่อมต่อผ่านระบบสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่แสดงผลตำแหน่งของรถยนต์หรือยานพาหนะนั้น เพื่อให้ทราบว่ารถยนต์หรือยานพาหนะนั้นอยู่ที่ตำแหน่งใดที่สอดคล้องกับแผนที่โลก

การติดตั้ง GPS tracking เพื่อติดตามรถยนต์ที่พนักงานขับออกไปส่งสินค้าหรือบริการ เป็นการควบคุมการใช้รถของพนักงานขับรถให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ควบคุมการออกนอกเส้นทางและการแวะพักโดยไม่จำเป็น ทั้งยังควบคุมการทุจริตของพนักงานขับรถได้ด้วย เช่น การดูดน้ำมันไปขาย, การเอารถไปใช้ในจุดประสงค์อื่น เป็นต้น อีกทั้งเป็นการป้องกันการโจรกรรมรถจากผู้ไม่ประสงค์ดี

https://www.jarvizapp.com/register/

ประโยชน์ของระบบ GPS

ในโลกยุคดิจิตอล และยุคที่มีสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 กับการทำงานแบบ Work from Home ปฏิเสธไม่ได้ว่า GPS เข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป และการทำธุรกิจต่างๆ มากมาย จึงขอสรุปประโยชน์ของระบบ GPS 10 ข้อ ดังนี้

 1. ด้านการติดตาม สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของยานพาหนะ, คน, สัตว์, สิ่งของ รวมถึงทรัพย์สินมีค่าต่างๆ ด้วย
 2. ด้านการกำหนดพิกัดและตำแหน่งของสถานที่ สำหรับการสำรวจพื้นที่ เพื่อใช้ในการทำแผนที่บนอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS ต่างๆ
 3. ด้านการเดินทาง เป็นตัวช่วยในการนำทาง ปัจจุบันสามารถใช้งานได้ทั้งภาพและเสียง แสดงผลเป็นภาพ 3 มิติได้ และรองรับได้หลายภาษา
 4. วางแผนการใช้ที่ดิน GPS ช่วยให้รู้สภาพของที่ดิน พื้นที่รอบข้างเป็นอย่างไร เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและวางแผนใช้ประโยชน์ต่อไป
 5. ด้านการจราจร  สามารถตรวจสอบสภาพการจราจร, มองหาเส้นทางที่สะดวก และประหยัดเวลา ทำให้การใช้ชีวิตประจำวัน และระบบธุรกิจขนส่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 6. ด้านบรรเทาสาธารณภัย  การกำหนดจุดเพื่อบรรเทาสาธารณะภัย  เช่น เมื่อมีเหตุน้ำท่วมก็สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เป็นต้น
 7. ด้านกีฬา นิยมนำมาใช้วัดความเร็วเพื่อใช้ในการฝึกฝน หรือจับระยะทาง เช่น กีฬากอล์ฟ สามารถนำมาใช้เพื่อบอกระยะห่างจากหลุมหนึ่งถึงอีกหลุมหนึ่งได้
 8. กิจกรรมสันทนาการ  ช่วยในการกำหนดจุดกิจกรรมต่างๆ เช่น จุดรวมกลุ่มเวลาไปท่องเที่ยว, จุด Check Point การบันทึกเส้นทางเวลาเดินป่า, จุดดำน้ำ เป็นต้น เพื่อง่ายต่อการวางแผนเส้นทาง, ควบคุมเวลา และความปลอดภัยของกิจกรรมต่างๆได้
 9. ด้านการทหาร  เพื่อดูรายละเอียดของพื้นที่ ระบุตำแหน่ง ทิศทางการเข้ามาของศัตรู รวมถึงการวางแผน และกำหนดยุทธศาสตร์ในเชิงทหารต่อไป
 10. ด้านกระบวนการยุติธรรม  สามารถติดตามผู้ต้องหา หรือพยานหลักฐานต่างๆ เช่น การติดตามการค้ายาเสพติด, การติดตามอาชญากรรม, การจี้, ปล้น เป็นต้น

ระบบ GPS กับ Jarviz เกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

จากประโยชน์ของระบบ GPS ด้านการติดตามตัวบุคคล ทำให้ Fusion Solution นำระบบ GPS มาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบการทำงานของพนักงาน จึงได้ออกแบบ Jarviz Application โปรแกรม Mobile Time Attendance ที่นำเทคโนโลยีระบบ GPS มาใช้ระบุพิกัดตำแหน่งการ Check In – Check Out ผ่าน Smart Phone เพื่อตรวจสอบสถานะการบันทึกลงเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานในองค์กร

นอกจากนี้ Jarviz ยังมีเมนู Status Monitor สำหรับช่วยเจ้าหน้าที่ HR หรือ Admin ตรวจสอบสถานะการบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน ผ่านระบบออนไลน์ หรือหน้า Web Application  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องและความผิดปกติของพนักงานในองค์กรแต่ละบุคคล ผ่านการแสดงผลในรูปแบบ แผนที่ประเทศไทย โดยข้อมูลจะมีความสัมพันธ์กับจุดที่พนักงานทำการ Check In – Check Out เข้ามา

Features หลักของ Jarviz

 • ระบบบันทึกเวลาเข้า – ออกงาน (Check in – Out) อยู่ที่ไหนก็สามารถเช็คอินได้ง่ายๆ ด้วยมือถือเครื่องเดียว
 • ระบบแจ้งวันลา (Leave Request) ไม่ว่าจะลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน ก็ใช้สิทธิ์ได้ง่ายๆ พร้อมรับทราบผลการอนุมัติได้ผ่านหน้าจอมือถือ
 • ระบบบันทึกการทำงานประจำวัน (Operation Log) สรุปบันทึกการทำงานประจำวันให้ทั้งตัวเรา และหัวหน้าทราบได้ภายใน Application เดียว
 • ระบบเงินสดย่อย ยื่นเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายได้ง่ายๆ พร้อมแนบใบเสร็จเป็นหลักฐาน ช่วยให้โปร่งใส และตรวจสอบได้
 • ระบบแจ้งข่าวสารภายในองค์กร ไม่ว่าจะข่าวประชาสัมพันธ์ หรือข่าวสายต่างๆ ภายใน ก็ทำได้ง่าย พร้อมส่งตรงถึงมือพนักงานทันที

https://www.youtube.com/watch?v=q6UkOToj0V0

ทำไมถึงต้องใช้ Jarviz

 • เหมาะกับพนักงานทุกคนในองค์กร ทั้งพนักงานในออฟฟิต และพนักงานที่ทำงานประจำนอกสถานที่
 • เก็บข้อมูลการบันทึกเวลาเข้า-ออก ทั้งวัน, เวลา และสถานที่
 • ใช้งานง่าย, สะดวก และรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องต่อคิว เพื่อบันทึกเวลาเข้าออกอีกต่อไป
 • มีระบบลา ช่วยให้พนักงานสามารถส่งคำขอแจ้งการลาต่างๆ ให้กับหัวหน้าได้ทันที พร้อมรับทราบผลผ่านระบบ
 • มีระบบบันทึกการทำงานรายวัน ช่วยให้การบันทึก Process การทำงานเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น
 • มีระบบเงินสดย่อย ช่วยให้พนักงานส่งคำขอแจ้งเบิก และรับทราบผลผ่านระบบได้
 • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบ HR ได้ทุกรูปแบบ
 • สามารถถ่ายรูปยืนยันประกอบการ Check In
 • สามารถทำ Check In – CheckOut ได้ไม่จำกัด
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และค่าบำรุงรักษาต่างๆ เช่น เดินสาย LAN , Server เป็นต้น
 • รองรับการเชื่อมต่อ Power BI
 • ตอบโจทย์การทำงาน Work From Home ได้ 100%
 • เหมาะกับสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เพราะช่วยลดการสัมผัส, สามารถ Check In – Check Out จากสถานที่ใดก็ได้
 • สามารถตรวจสอบการทุจริตการลงเวลาเข้า-ออกของพนักงานได้
 • รองรับได้ 5 ภาษา ทั้งไทย, อังกฤษ, จีน, พม่า และเวียดนาม

Jarviz เหมาะกับใคร

 • พนักงาน Office ทั่วไป
 • พนักงานส่งของ
 • พนักงานวางบิล
 • พนักงานซ่อมบำรุง
 • พนักงาน Outsource
 • พนักงาน PC
 • พนักงานประจำ Site

ติดต่อ FUSION SOLUTION

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.jarvizapp.com/ สอบถามเพิ่มเติม : 02-440-0408 หรือ http://support.fusionsol.com/

**********************************************************************************************************************************************

ขอฝากทุกท่านที่ใช้บริการ และเห็นว่า Application นี้มีประโยชน์ ช่วยกันกด Like & Share ให้เพื่อนๆ ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน Jarviz ทุกคนสามารถช่วยกัน Vote 5 คะแนน และเขียน Comment ทั้ง Play Store และ App Store …ขอขอบคุณค่ะ…❤❤❤

— Android — https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fusionsol.jarvis&hl=en&gl=US

— Apple — https://apps.apple.com/us/app/jarviz/id1486572595?l=th

**********************************************************************************************************************************************

Reference

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *