Veracity คืออะไร ? Leave a comment

Veracity คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ Digital Signature ภายในองค์กร สำหรับยืนยันเอกสารฉบับจริง มีเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลง และสามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานในทางกฎหมายได้เช่นเดียวกับเอกสารแบบลงนามในกระดาษด้วยปากกา

เอกสารที่เหมาะกับการใช้งาน

 • เอกสารสัญญาประกันภัย
 • เอกสารรับรองผลการเรียน
 • เอกสาร Certified
 • E-Tax Invoice
 • E-Receipt
 • เอกสารที่ต้องส่งภายนอก
 • เอกสารประกาศบน Website ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ

ประโยชน์ของ Veracity

 • ลดการใช้กระดาษ และประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
 • ลดขั้นตอนในการจัดส่งเอกสาร
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็วขึ้น
 • ลดต้นทุนขอบริษัท
 • ป้องกันการแก้ไขเอกสาร
 • ลดทรัพยากรบุคคลในการจัดทำเอกสาร
 • สามารถยืนยันตัวตน และความถูกต้องว่าเป็นเอกสารฉบับจริงได้ 100%
 • ใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ เสมือนการเซ็นลงนามในกระดาษด้วยปากกา
 • สำหรับทุกขนาดธุรกิจ ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์
 • สะดวก, รวดเร็ว, ง่ายๆ, ไม่ยุ่งยาก
 • สามารถตรวจสอบที่มาของเอกสารได้
 • เข้าถึงเอกสารได้แบบ Real Time
 • เป็น Storage ในการจัดเก็บเอกสาร และจัดเก็บ CA ขององค์กร
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ Server และค่าบำรุงรักษาระบบ

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ Veracity

สาธิตตัวอย่างการใช้งาน VERACITY

สนใจทดลองใช้บริการ VERACITY คลิก !!!!!!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *